Global Times,  2009.09.27
Cao Yingbin's First Solo Bdijing Show